Ubezpieczenia Życia

Polisy życiowe są chyba najbardziej skomplikowanymi produktami ubezpieczeniowymi. Ale to chyba nic dziwnego. Zabezpieczają one przyszłość naszą i naszych bliskich. To dzięki ubezpieczeniom na życie w razie wypadku, choroby będziemy mogli żyć na takim samym poziomie pomimo większych wydatków na operacje, rehabilitacje czy leki. Dla tego jeszcze przed spotkaniem z doradcą ubezpieczeniowym należy, przynajmniej pobieżnie, zaznajomić się z ofertą ubezpieczeń na życie wybranego towarzystwa.

Ubezpieczeń na życie jest kilka rodzajów: terminowe, bezterminowe, ochronne, oszczędnościowe, na życie, dożycie, posagowe i inwestycyjne. Ale każdy z rodzajów ma swoje warianty. Dobór odpowiedniego ubezpieczenia na życie zależy od potrzeb osoby nabywającej polisę. Podstawowe ubezpieczenia na życie gwarantują wypłatę pieniędzy przez towarzystwo, jeśli osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub śmierci. Polisę na życie można jednak rozszerzyć o umowy dodatkowe (czyli dodatkowe warianty ochronne). Umowy tego typu rozszerzają zakres ubezpieczenia o konkretne zdarzenia i ich następstwa takie jak wypadek, trwałe kalectwo, choroby przewlekłe które ubezpieczyciel zawarł w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Musimy się też zastanowić w jaki sposób będziemy opłacali składki; miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Również termin umowy jest ważny, czy ma być to umowa na czas określony, czy bezterminowa. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia na życie nie trzeba studiować dokładnie (OWU), należy jednak zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, listę wyłączeń oraz zasady wypłaty odszkodowań. Wszelkie szczegóły lub niezrozumiałe zapisy należy omówić z doradcą ubezpieczeniowym. Takie postępowanie pozwoli nam na początku współpracy uniknąć niepotrzebnych spięć.

Najbardziej istotne informacje umieszczane w OWU dotyczą:

  • terminu, od którego działa ubezpieczenie,
  • od jakiego terminu możemy zerwać umowę,
  • zakresu ubezpieczenia, a więc tego, co podlega ubezpieczeniu,
  • wyłączeń, czyli sytuacji, w których towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i ma prawo odmówić wypłaty (np. gdy składamy wniosek o wypłatę odszkodowania w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło z naszej winy i w dodatku byliśmy pod wpływem alkoholu – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, powołując się na zapis w OWU).

Jakie ponosimy wydatki związane z ubezpieczeniem na życie?

Wysokość składki jest zależna od:

  • sumy ubezpieczenia,
  • wieku ubezpieczonego,
  • wykonywanego zawodu,
  • płci,
  • uprawiania hobby, które niesie z sobą ryzyko urazów lub śmierci np. sporty ekstremalne, aktualnego stanu zdrowia.

Całe ryzyko związane z ubezpieczeniem po podpisaniu umowy spada na towarzystwo. Dla tego ubezpieczyciele, przed podpisaniem umowy) stawiają dodatkowe warunki (dotyczące stanu zdrowia). Kierują na badania lekarskie. Dopiero na podstawie zebranych informacji szacują potencjalne ryzyko i podejmują decyzję czy podpisać polisę. Od zebranych informacji uzależniona jest również wysokość składki.

Rozszerzenie ubezpieczenia na życie – umowy dodatkowe

Podstawowe ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę w sytuacji gdy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zginie. Polisę ubezpieczenia na życie można rozszerzyć o dodatkowe opcje, które pozwolą na: uzyskanie wyższego odszkodowania jeśli ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi lub śmierci (w wypadku śmierci ubezpieczenie wypłacane jest osobie wskazanej w ubezpieczeniu – uposażonemu). uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej jeżeli wypadek spowoduje trwałe kalectwo, przejęcie przez ubezpieczyciela obowiązku opłacania składki jeżeli nie będziemy mogli podjąć pracy z powodu inwalidztwa, uzyskanie świadczenia jeżeli zapadniemy na udar mózgu, zawał serca, nowotwór czy inne choroby wymienione w OWU.

Jak uzyskać wypłatę z ubezpieczenia na życie?

Aby uzyskać wypłatę z polisy na życie należy, udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, przedłożyć tam polisę, dowód tożsamości osoby uposażonej, jak i również komplet dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela np. opinię lekarza, wypis ze szpitala, orzeczenie komisji lekarskiej, akt zgonu,… Wiele towarzystw umożliwia zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych poprzez internet (formularz na stronie internetowej towarzystwa). Żeby ubiegać się o wypłatę należnego świadczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym trzeba przedłożyć polisę, dowód tożsamości osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia, a także komplet dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela (np. wypis ze szpitala, opinię lekarza orzecznika, akt zgonu itd.). Wprawdzie każde towarzystwo ma inne terminy, w których zobligowane są do wypłaty odszkodowania, ale zwykle nie przekracza on 30 dni.

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość