Ubezpieczenia samochodu

Samochód powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem i przyjemnością wynikającą z jazdy. Właściwy stan techniczny oraz bogate wyposażenie w systemy bezpieczeństwa to jedno. Ale z drugiej strony nie należy zapominać o właściwie dobranym ubezpieczeniu komunikacyjnym. Ubezpieczenie OC jest obowiązkową podstawą. Bez tej polisy nie można legalnie poruszać się po drogach publicznych.


Obowiązkowi ubezpieczenia OC podlega każdy zarejestrowany pojazd, nawet gdy aktualnie stoi uszkodzony. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Dzięki niemu, nawet jeżeli będziemy sprawcami kolizji, naprawimy samochód. Dobrzy ubezpieczyciele do ubezpieczeń AC dodają również Assistance (w wariancie podstawowym najczęściej bezpłatnie, zaś w rozszerzonym-za niewielką opłatą). Jeżeli decydujemy się na rozszerzony wariant warto również zakupić ubezpieczenie NNW, dzięki niemu zwrócą nam się ewentualne koszty rehabilitacji po wypadku. Ubezpieczenia komunikacyjne są w miarę przejrzystymi produktami. Mimo to warto się z nimi dokładniej zapoznać, pozwoli to nam w przyszłości uniknąć wielu niepotrzebnych rozczarowań. Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach OC, AC, NNW oraz Assistance i na co zwracać uwagę przy ich wyborze?

Ubezpieczenia OC

Bez ubezpieczenia OC nie możemy poruszać się pojazdem mechanicznym po drogach publicznych (nie jest istotne czy pojazd jest zarejestrowany czy też nie). Obowiązek ubezpieczenia OC nałożył ustawodawca (ustawa z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Ostatnia zmiana przepisów nowelizująca ustawę weszła w życie 11 lutego 2012 r. Odnosi się ona do obowiązków ubezpieczeniowych posiadaczy pojazdów mechanicznych jak również reguluje kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolników oraz budynków rolniczych.

Ustawa określa wysokość górnej granicy wypłat. W przypadku szkód na osobie jest to 5 000 000 euro na jeden wypadek, w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

OC zabezpiecza posiadacza przed odpowiedzialnością za szkody zarówno osobowe jak i na pojeździe. Ubezpieczenie to nie chroni w przypadku uszkodzenia naszego samochodu (z naszej winy lub np. w przypadku działania sił przyrody). OC nie chroni nas również w przypadku kradzieży lub unieruchomienia naszego samochodu.
Podstawowym kryterium przy zakupie OC jest cena. Zakres ubezpieczenia został uregulowany prawnie, w związku z tym u każdego ubezpieczyciela jest taki sam.
Ale czy cena powinna być podstawowym kryterium?
Otóż nie. Każdy ubezpieczyciel kalkulując dla nas polisę, weźmie pod uwagę wiele czynników: czy polisa jest kontynuowana, czy mamy zniżki za bezszkodową jazdę, w jaki sposób płacimy za polisę – dwie raty, płatność online itp. To wszystko może znacząco wpłynąć na cenę ubezpieczenia OC. Dodatkowo musimy również zwrócić uwagę na opinię jaką ma ubezpieczyciel na rynku, w przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia, wszystkie koszty będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Istotne jest to, że każdy ubezpieczyciel oferujący komunikacyjne ubezpieczenia OC nie może nikomu odmówić zawarcia polisy OC.

Możliwe wyłączenia w ubezpieczeniach OC
Pomimo iż ubezpieczenie OC regulowane jest ustawowo, tak jak większość produktów ubezpieczeniowych, ma katalog wyłączeń. Ubezpieczyciel w niektórych przypadkach może odmówić wypłaty ubezpieczenia. O takich przypadkach powinien on powiadomić klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wszelkie wyłączenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia które dostępne są w Towarzystwie ubezpieczeniowym lub na stronach internetowych ubezpieczyciela. O wszystkich wyłączeniach w polisie OC mówi ustawa i są one identyczne we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych.

 • Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy:
 • Kierujący uszkodzi mienie posiadacza pojazdu
 • Powstały szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu.
 • Nastąpi utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.
 • Szkody polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Inne zastrzeżenie traktuje o możliwości dochodzenia przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotu wypłaconego ubezpieczenia.

Może się tak zdarzyć w przypadku, kiedy kierujący:

 • Wyrządził szkodę umyślnie, po spożyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.
 • Ukradł samochód którym spowodował szkodę.
 • Prowadził pojazd bez prawa jazdy.
 • Uciekł z miejsca wypadku.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby kierującej pojazdem, wyrządziła komuś szkodę. Jako szkoda z polisy OC traktowane jest zdarzenie powstałe w trakcie lub w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu, bezpośrednim jego załadowywaniem lub rozładowywaniem, zatrzymaniem lub postojem.

Ubezpieczenia AC

Przy zakupie polisy OC analizujemy głównie cenę, ale w przypadku polisy AC sprawa wygląda zupełnie inaczej. Przy analizowaniu oferty powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na cenie, ale brać pod uwagę nasze potrzeby. Ubezpieczenia AC mają różny zakres ochrony. Podstawowe polisy AC obejmują ochroną wypadki i kolizje, a nie obejmują kradzieży. Często też do ubezpieczenia AC Towarzystwo dodaje Asisstance. Jednak ma ono różny zakres w zależności od wariantu ubezpieczenia. Oferta ubezpieczeń AC na naszym rynku jest dosyć zróżnicowana.

Dlatego do jej porównania należy zwracać uwagę na:

 • tryb i metody rozliczania szkód,
 • zasięgu terytorialnego działania polisy,
 • sumy ubezpieczenia (kwoty, do wysokości której ubezpieczyciel ponosi koszty),
 • udziału własnego w szkodzie.

Ubezpieczenia NNW

NNW zabezpiecza nas w przypadku powstania trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków skutkiem których osoba ubezpieczona została poraniona, nabawiła się rozstroju nerwowego lub poniosła śmierć. Nieszczęśliwy wypadek nie doczekał się definicji w kodeksie cywilnym. Pozostawia to swobodę Towarzystwom przy tworzeniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dla tego zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli bywa bardzo różny.

Generalnie wszyscy przyjęli, że NNW podlegają zdarzenia:

 • wywołane siłami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza organizmem ludzkim,
 • występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny,
 • występujące wbrew woli poszkodowanego,
 • powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

Podobnie stało się definicją pojęcia ruchu pojazdu gdzie zarówno prawo ubezpieczeniowe jak i orzecznictwo przyjęło rozszerzone pojęcie ruchu pojazdu. Z tego też względu ubezpieczyciele w ramach NNW obejmują także szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu tzn. nie tylko powstałe w następstwie poruszania się pojazdu, ale także bezpośrednio związane z jego użytkowaniem – podczas wsiadania i wysiadania, bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu bądź zespolonej z nim przyczepy, podczas przebywania w pojeździe w czasie postoju i naprawy na trasie jazdy oraz w trakcie garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu. Czyli cały zakres który jest wyłączony z ubezpieczenia OC.

Assistance

Rozpatrując dobór Assistance spotykamy się z bardzo dużą różnorodnością. Dobrzy ubezpieczyciele oferują Assistance jako dodatek do AC. Ale warto się przyjrzeć tym dodatkom. W wariantach podstawowych Assistance bywa bardzo skromne i ma wiele wyłączeń np. Holowanie jedynie po kolizji, a nie w momencie gdy zepsuje nam się samochód. Rozbudowane Assistance oferują bardzo szeroki wachlarz usług: holowanie pojazdu w każdym przypadku unieruchomienia, hotel, pojazd zastępczy, pomoc w wypadku uszkodzenia koła lub problemu z odpaleniem samochodu. Jeśli dużo podróżujemy w kraju jak i poza jego granicami powinniśmy wybrać rozszerzony wariant Assistance. Zwłaszcza za granicą nieocenione staje się Assistance Pozwala nam ono uniknąć nieprzewidzianych kosztów holowania, wynajęcia samochodu zastępczego lub noclegów.

Ciekawe artykuły poradnikowe dotyczące zabezpieczania samochodu i bezpiecznej jazdy znajdziesz na naszym profilu Google Plus: https://plus.google.com/+Ubezpieczenia-targowekPl 

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość