Ubezpieczenia Firm

To dobrowolne ubezpieczenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym znaczeniem przy wyborze tego typu ubezpieczenia ma analiza oferty rynkowej ubezpieczycieli oraz analiza potrzeb własnej firmy. Dobre dopasowanie ubezpieczenia firmowego pozwoli w przyszłości uniknąć wielu nerwów i rozczarowań.

Ubezpieczenia MIŚ mają na celu zapewnienie ochrony osobom prowadzącym działalność gospodarczą poprzez wypłatę środków w momencie zaistnienia szkody na mieniu firmy lub jeżeli w skutek działania firmy (jej pracowników) szkodę poniosła osoba trzecia. Tak więc ubezpieczenia MIŚ są jednocześnie ubezpieczeniami majątku jak i ubezpieczeniami OC. Polisa zabezpiecza majątek firmy przed ogniem, zalaniem, kradzieżą, zniszczeniem, szkodami powstałymi w transporcie towarów itp. Oczywiście są też wyłączenia, dokładna lista zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najważniejsze wyłączenia (za te szkody ubezpieczyciel wramach polisy MIŚ nie odpowiada) to:

 • uprawach roślinnych,
 • drzew, krzewów,
 • zwierząt,
 • przedmiotach zabytkowych,
 • dziełach sztuki, kolekcjach,
 • papierach wartościowych,
 • kartach płatniczych, kredytowych, debetowych,
 • aktach,
 • dokumentach,
 • rękopisach,
 • danych zawartych na nośnikach informacji, programach komputerowych - chyba że firma prowadzi ich handel,
 • w mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym albo nieprzypisanym do siedziby - lokalizacji przedsiębiorstwa jako miejsce ubezpieczenia,
 • powstałe w mieniu pracowniczym,
 • w budynkach lub budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz wybudowanych bez wymaganego zezwolenia, budynkach lub budowlach w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy,
 • pojazdach mechanicznych podlegających rejestracji, chyba że są towarem w firmie – podlegają odsprzedaży.

Ponadto ubezpieczenie MiŚ nie obejmuje w swoim zakresie OC szkód będących następstwem:

 • umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz osób za które ponoszą odpowiedzialność,
 • za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,
 • działania energii jądrowej,
 • którego skutki wynikają z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją,
 • za zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną w ramach obowiązkowych ubezpieczeń OC,
 • którego skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych,
 • powodującego szkodę której rozmiar nie przekracza określonego w umowie progu odpowiedzialności ubezpieczyciela (franszyza integralna),
 • działań wojennych,
 • za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej,
 • związanego z użytkowaniem środka transportu (pojazdu) niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek złego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu (ubezpieczenie cargo),
 • związanego z naruszeniem praw autorskich,
 • patentów, znaków towarowych,
 • związanego z działaniem środków wybuchowych,
 • z emisją lub wyciekiem substancji niebezpiecznych,
 • powstałym w związku z terroryzmem, sabotażem,
 • zamieszkami społecznymi, strajkami.

Wszystkie te wyłączenia dotyczą podstawowych wariantów ubezpieczeń. Każdy ubezpieczający przy pomocy doradcy ubezpieczeniowego jest w stanie dobrać dla siebie polisę która dokładnie zabezpieczy jego firmę. Można to zrobić na trzy sposoby. Albo wybrać wyższy pakiet ubezpieczenia, można też skorzystać z klauzul dodatkowych, albo w końcu połączyć wyższy wariant ubezpieczenia z klauzulami dodatkowymi. Dla tego warto umówić się wcześniej z doradcą i poświęcić trochę czasu na rozmowę. Zaowocuje to później doborem najbardziej optymalnego ubezpieczenia.

Niezbędnym minimum przed wyborem właściwej umowy, powinno być sprawdzenie:

 • zakresu udzielonej ochrony,
 • wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • sposobu oraz systemu oszacowania wartości szkody,
 • stosowanego w umowie systemu franszyz oraz udziałów własnych.

Przy wyborze ubezpieczenia firmy, nie powinniśmy nigdy kierować się niską wysokością składki. Dobre tanie ubezpieczenie jest mitem. Taniość ma bezpośrednie przełożenie na zakres ubezpieczenia i jakość usług. Warto wybrać pewnego ubezpieczyciela, zapłacić więcej i mieć pewność, że w razie zdarzenia otrzymamy szybko pełną sumę ubezpieczenia. A w działaniu firmy jest to niezwykle ważne, bo nie tylko szkoda jest stratą dla firmy. Stratą jest też każdy dzień opóźnienia w realizacji umów lub dzień postoju.

Ubezpiecz się! Niestety każdemu może się zdarzyć...

Samochód

Ubezpiecz samochód na Targówku

Zostaw wiadomość